สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 
 อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  

ชื่อ - สกุล : นายภิญโญ พงศ์เจริญ
 
วัน เดือน ปี เกิด : 17 สิงหาคม 2498
 
บิดา-มารดา : นายจรินทร์(พูล) พงศ์เจริญ,นางหิ้ม พงศ์เจริญ (ประสิทธากรณ์)
 
สถานที่เกิด : บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 
การศึกษา

- ชั้นประถมศึกษา ร.ร. วัดธรรมประดิษฐ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร. มหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. วัดราชาธิวาส สามเสน กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

 
อาชีพ
- ทนายความ ใบอนุญาต 1403/2523 (เนติบัณฑิตยสภา) ใบอนุญาต 9684/2529 (สภาทนายความ)
- อาจารย์พิเศษ
- นักโหราศาสตร์
 
สำนักงาน
- ประธานกรรมการบริษัทสำนักกฎหมายคุปคุณ จำกัด โทร 02-9352542
- สำนักกฎหมายภิญโญ พงศ์เจริญ
เลขที่ 808/73 ซอยตาลเดี่ยว หมู่บ้านซื่อตรง 39 ถนนนวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2948-8893, 0-2377-4622, 0-1434-1314
  อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   การศึกษาโหราศาสตร์
 - สนใจโหราศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเป็นศิษย์วัดธรรมประดิษฐ์ และวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา (ศิษย์พระครูธรรมธรเปลี่ยน โชติโก) ได้ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยเป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณ(เสริม สุวฑฒโน) วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้เป็นสมาชิกเริ่มการร่วมก่อตั้งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้ศึกษาโหราศาสตร์เพิ่มเติมโดยเป็นศิษย์ของคณาจารย์ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติหลายท่านเรื่อยมา โดยมีอาจารย์ คือ พันโท วิจอม ปรีดานุชาต, อ.บุญเรือน วรรณวิจิตร, พ.อ.(พิเศษ) นายแพทย์ ช่วย ทองใบ, อ. เทอม เสตะกสิกร, อ. ทองเจือ อ่างแก้ว, อ. สมพงษ์ วิจิตรบรรณการ, อ. อารมณ์ ชื่นเชาว์ไว, อ. ส. สัจจญาณ (สมสักก์ พิมพ์สุรินทร์) เป็นต้น ช่วงเวลาที่ศึกษาโหราศาสตร์ ครูบาอาจารย์มักให้เป็นผู้ช่วยครู และเมื่อครูบาอาจารย์ติดธุระหรือเจ็บป่วย ก็จะได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนแทนอยู่เสมอ เลยต้องรับภาระดูแลสมาคมต่อมาจนปัจจุบันนี้
สถานภาพการสมรส : สมรสแล้วกับ นางสาววิภาภรณ์ ศุภศิริ มีบุตรี 1 คน ชื่อ นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ
 
ตำแหน่งทางสังคม
- กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ(2517-2522)
- นายทะเบียนสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ(2523-2524)
- เลขาธิการสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ(2525-2537)
- อุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ(2538-2539)
- นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ(2540-ปัจจุบัน)
- ไวยาวัจกรวัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร
- กรรมการวัดราชนัดดารามวรวิหาร (สมัยพระราชปัญญารังสี (เอี่ยม ธัมมะภาโร) เป็นเจ้าอาวาส)
- ประธานกรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวิฒิ โรงเรียนวัดราชนัดดา
- อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง,โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นและภาค พยากรณ์ ณ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร 02-2210622, 02-2217660
 
ผลงานด้านการเขียน
เคยมีงานเขียนหนังสือมาแล้วหลายฉบับ เช่น ศาสาตร์แห่งทรัพย์, ดาวหางในโหราศาสตร์, คุยกับฟ้าถามหานายกรัฐมนตรี, คุยกับฟ้าถามปัญหาประเทศไทย, วัฏฏะของราหู(8) ในดวงเมือง, แฟ้มข้อมูล, สุริยคราสฯลฯ
เคยเขียนบทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ มาแล้วหลายฉบับ เช่น โหราศาสตร์นานาชาติ, วงจรชีวิต, พยากรณ์สาร, โหราเวสม์, ดวงดาว, เจ้าสาว, Hiclass, Image, Mistine, อาทิตย์, หลักไท, ดวงเศรษฐี, ศาสตร์แห่งโหร, สยามรัฐ, เดลินิวส์, เดลิมิเลอร์, เดอะเนชั่น, บางกอกโพสต์ ฯลฯ
ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ เช่น โลกวันนี้ Exciteไทยโพสต์, คมชัดลึก, โลกวันนี้, ประชาทรรศน์, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, มหาประชาชน, มหามงคล ฯลฯ
รายการทีวี ช่อง MV NEWS ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.40-19.40 น. รับชมได้ทาง ดาวเทียม, เคเบิลทีวี และทาง
www.menews.net
 
งานวิจัย
บทบาทของโหรในสังคมไทย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
การสอนกฏหมาย
เคยเป็นอาจารย์สอนกฏหมายธุรกิจ กฏหมายการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฏหมายเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
 
การบรรยาย-อภิปราย
เสวนา-สัมมนา
เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และผู้ร่วมอภิปราย ให้ความรู้ทางโหราศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆมาแล้วมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสหัสวรรษ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันพระปกเกล้า, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สยามรัฐ, สมาคมผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ, สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด, สโมสรโรตารี่พระนคร, สโมสรโรตารี่กรุงเทพตะวันออก, สโมสรโรตารี่ปทุมวัน, สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอินเดีย,ตรีนิตี้คอมเพล็กซ์, ชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย, สมาคมโหรฯ หอการค้าจังหวัดตาก, หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคม - มูลนิธิ - สโมสร - บริษัท และองค์กรอื่นๆ
จัดงานสัมนาโหราศาสตร์ระหว่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง เช่น จัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฮินดูสมาช และวัดวิษณุ เป็นต้น
 
การให้สัมภาษณ์
เคยให้สัมภาษณ์ ทางนิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ในรายการและพิธีกรคนสำคัญมาแล้วมากมาย เช่น รอยเตอร์(สุทิน วรรณบวร) เอ.พี., เอ.เอฟ.พี., INN, สุทธิชัย หยุ่น(ช่อง9, ITV, NATION), ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง(ASTV), ดร.วุฒิพงศ์ เพียบจริยวัฒน์, สุภาพ คลี่กระจาย, อนุรัชนี ศิริสัมพันธ์, ดร.วีณา เชิดบุญชาติ, ดร.ณรงค์ พิริยะเอนก, สำราญ รอดเพชร, สรยุทธ สุทัศนจินดา(ถึงลูกถึงคน, จับเข่าคุยกัน), สัญญา คุณากร(THE ICON, ตาสว่าง, ที่นี่หมอชิต), จอห์นนี่ แอนโฟเน่, วิบูลย์ ลีรัตนขจร, ดนัย เอกมหาสวัสดิ์, ฟองสนาน จามรจันทร์, อัญชลี โกสุม, ธีระ ธัญญไพบูลย์, ก่อเขตต์ จันทเลิศรัตน์(คม-ชัด-ลึก), กนก รัตนวงศ์สกุล, วิศาล ดิลกวนิช, พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์, ญาณี จงวิสุทธิ์, ปนัดดา วงษ์ผู้ดี(บุ๋ม), นุ้ย, หมิง สามสาว, รายการ ร้านชำยามเช้า ทางไอทีวี, สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์, อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และอื่นๆ

การพยากรณ์การกุศล
ได้เคยร่วมพยากรณ์การกุศลและเป็นประธานจัดงานพยากรณ์การกุศลมาแล้ว มากมายเช่น เป็นประธานจัดงานพยากรณ์การกุศลเนื่องในมิ่งมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,วโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน เคยเป็นเลขานุการและผู้ประสานงานร้านสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในงานกาชาดติดต่อกันมาหลายปี จนได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3, เคยพยากรณ์การกุศลในงานกาชาดราม, สำนักงานคุมประพฤติ, ลอยกระทงธรรมศาสตร์,จัดงานพยากรณ์การกุศลสมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหน้าคณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์, จัดงานพยากรณ์วันเกษตรแห่งชาติกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., ลอยกระทงศิลปะชีพบางไทร,งานมหกรรมโหราศาสตร์และงานอื่นๆอีกมากมาย
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ผลงานด้านการพยากรณ์
ชอบศึกษาโหราศาสตร์ชะตาบุคคลและชะตาบ้านเมือง และได้พยากรณ์เหตุการณ์ทางการเมืองและดวงชะตาบุคคลสำคัญมาตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน มีผลงานด้านการพยากรณ์ที่น่าศึกษา คือ

(1) คำพยากรณ์ที่ว่า นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี จะยุบสภาในวันที่ราหู(8) โคจรอยู่ในราศีตุลย์มาเล็งลัคนาเมือง โดยเล็งอาทิตย์(1) ตนุเศษสนิทองศา ในระยะ 10 องศา 39 ลิปดา คือวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 (ดูรายละเอียด น.ส.พ. แนวหน้า 8 พฤษภาคม 2538) นอกจากนั้นยังพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในปี 2538 ถึงการเกิดอุบัติภัยครั้งใหญ่ทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูง นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจ ทำให้ประชาชนใจหายวาบหวิวไปนานแสนนานปรากฏว่า ในปีดังกล่าวเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ น้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจมากมาย และมีการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูง คือ การสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี(สมเด็จย่า) การสูญเสียหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช การสูญเสียพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวงและบุคคลสำคัญ นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจ ทำให้ประชาชนใจหายวาบหวิวไปนานจริงๆ(ดูรายละเอียดในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน)
 อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   (2) คำพยากรณ์ที่ว่า นายพิจิตต รัตตกุล จะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 มิถุนายน 2539(ดูรายละเอียด น.ส.พ. มติชน 7 พฤษภาคม 2539)
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   (3) คำพยากรณ์ที่ว่า นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาในวันที่เกิดจันทรุปราคา คือ วันที่ 27 กันยายน 2539 เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับคำพยากรณ์ดังกล่าว ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2539(ดูข่าวรอยเตอร์ 19 สิงหาคม 2539 และดูรายละเอียดในหนังสือพิมพ์แนวหน้า, เดลินิวส์ และอื่นๆ 20 กันยายน 2539 และการทอดเทปคำต่อคำในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครั้งดังกล่าว)


อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
 
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
  (4) คำพยากรณ์ก่อนเลือกตั้งที่ว่า พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี คนใหม่ของประเทศไทยพันเปอร์เซ็นต์(ดูประชาชาติธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม €3อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2539, สื่อธุรกิจ,ข่าวสด,ไทยรัฐ,แนวหน้า,สยามโพสต์,บ้านเมือง,สยามรัฐ และอื่นๆ ทุกฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539และให้ดูข่าวสด, มติชน,บ้านเมืองและอื่นๆ ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539,มติชน 10 พฤศจิกายน 2539, วัฏจักรรายวัน(คำต่อคำ) 16 พฤศจิกายน 2539, กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2539,ชีวิตต้องสู้ 16-22 พฤศจิกายน 2539 และอื่นๆ) ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 พรรคความหวังใหม่ชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวน ส.ส. 125 ที่นั่ง จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี คนใหม่ของเมืองไทยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539

 (5) คำพยากรณ์ก่อนเลือกตั้งที่ว่า ดวงชะตา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในช่วงเลือกตั้งมีความเข้มแข็งเหนือดวงชะตานายชวน หลีกภัย จึงได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปครองส่วนดวงนายชวน หลีกภัย จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน( ดูรายละเอียด ประชาชาติธุรกิจพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม €3อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2539)

(6) คำพยากรณ์ก่อนเลือกตั้งที่ว่า พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาในรัฐบาลชุดที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี( ดูรายละเอียด ประชาชาติธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม €3อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2539)

 (7) คำพยากรณ์ก่อนเลือกตั้งที่ว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นหลังเลือกตั้ง ปี 2539 ที่จะมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก โดยจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี และในปี 2540 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดอำนาจทางการเมือง( ดูรายละเอียด ประชาชาติธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม €3อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2539, สื่อธุรกิจ,ข่าวสด,ไทยรัฐ,แนวหน้า,สยามโพสต์,บ้านเมือง,สยามรัฐ และอื่นๆ ทุกฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539และให้ดูข่าวสด,มติชน,บ้านเมืองและอื่นๆ ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539,มติชน 10 พฤศจิกายน 2539, วัฏจักรรายวัน(คำต่อคำ) 16 พฤศจิกายน 2539, กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2539,ชีวิตต้องสู้ 16-22 พฤศจิกายน 2539 และอื่นๆ) ซื่งผลปรากฏว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เร็วมากเพราะสถานการณ์ทำให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดอำนาจทางการเมืองแต่ไม่สำเร็จเพราะเกิดกรณีงูเห่า(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2539-6 พฤศจิกายน 2540)
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    (8) คำพยากรณ์ที่ว่า จะเกิดวิกฤติ เศรษฐกิจจะตกต่ำ สินค้าราคาแพง การเงิน การคลังมีปัญหา จนสถาบันการเงินต้องปิดกิจการ หุ้นตกระเนระนาดในปี 2540 (ดูศาสตร์แห่งโหร 2540, พยากรณ์สาร 2539-2540, โหราเวสม์ 2539-2540, ดวงเศรษฐี 2539-2540, ดวงดาว 2539-2540,ดาวหางกับโหราศาสตร์และอื่นๆ)
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    (9) คำพยากรณ์ที่ว่า ดวงนายสมัคร สุนทรเวช และนายอภิรักษ์ เกษะโยธิน จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่มีขึ้น(รายละเอียดกำลังรวมรวม)
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
 อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
  (10) ในปี พ.ศ. 2546-2548 ได้รับเชิญจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปบรรยายทางวิชาการเรื่องดวงเมืองไทย ในทัศนะโหราศาสตร์ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) หลายครั้ง จนทำให้พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงหลายครั้ง โดยมีการออกมาท้าทายว่าหากทายผิดให้เลิกอาชีพ ให้เผาตำรา และได้มีคำพยากรณ์ที่น่าสนใจ คือ ในการบรรยายและออกคำพยากรณ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ที่ว่า ในสัปดาห์สุดท้ายของวันสิ้นปี จะเกิดอุบัติภัยครั้งยิ่งใหญ่จากน้ำ และจะเกิดอุทกภัยร้ายแรงเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ผลปรากกฎว่าในวันที่ 26 ธันวาคมปีนั้นเองได้มีพิบัติภัยสึนามิเกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและต่อมาได้เกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้ฟังและผู้อ่านข่าวทึ่งเอามากๆ เพราะออกคำพยากรณ์ได้เพียงสามวันก็เกิดมหันตภัยสึนามิเกิดขึ้น จึงมีการโทรศัพท์สอบถามกันมากมาย (ดูรายละเอียดเทปบันทึกคำบรรยาย และหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันที่ 24 -31 ธันวาคม 2547)
ครั้งสำคัญที่สุด คือ จากการไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ได้พยากรณ์ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นคนดวงแตก ดวงเหมือนขงเบ้ง ราหู(8) เล็งลัคนา ระวังผู้หญิงและหุ้นส่วนทางการเมือง รัฐบาลจะเสื่อมความนิยม ตกต่ำ รัฐบาลถึงแม้จะมีเสียงท่วมท้นก็จะมีอายุสั้น อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี พรรคจะแตก มีการยึดและอายัดทรัพย์สิน ทำให้พันตำรวจโททักษิณ ชิณวัตร ได้ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงมีการออกมาท้าทายกันว่าอย่าไปเชื่อ หมอดูคู่กับหมอเดา (ดูรายละเอียด มติชน 20 พฤษภาคม 2547,ข่าวสด 10 ตุลาคม 2547, ข่าวสด 27 ธันวาคม 2547,เดลินิวส์ 9 เมษายน 2548, 11 กรกฎาคม 2549,X-citeไทยโพสต์ 8-9 เมษายน 2548,23-24 กันยายน 2549,11-12 ธันวาคม 2549,ไทยโพสต์ 10,12 เมษายน 2548, คม ชัด ลึก 8 เมษายน 2548, 21 กันยายน 2549, กรุงเทพธุรกิจ 10 เมษายน 2548,ไทยรัฐ 8,11,18 เมษายน 2548, สยามรัฐ 8,11 เมษายน 2548, ผู้จัดการ 9-10-11 เมษายน 2548, 10 กรกฎาคม 2549,ข่าวสด 8,11-12 เมษายน 2548,22 กันยายน 2549,มติชน 14 เมษายน 2548,บางกอกโพสต์ 23 กรกฎาคม 2549,แนวหน้า 10 กรกฎาคม 2549,โพสต์ทูเดย์ 10 กรกฎาคม 2549,บางกอกทูเดย์ 27-28 พฤษภาคม 2549, 12 ธันวาคม 2548,โลกวันนี้ 4 เมษายน 2549,22-28 กันยายน 2549,เดอะ เนชัน 3 กันยายน 2549, รายการถึงลูกถึงคน Modern nine 11 เมษายน 2548 สรยุทธ์ สุทัศนจินดา-บวรศักดิ์ อุวรรโณ-ภิญโญ พงศ์เจริญ,วิทยุรายการนายกทักษิณ คุยกับประชาชน ฯลฯ

 (11) คำสัมภาณ์ การพยากรณ์สถานการณ์ทางการเมืองในปี 2549 ว่า มีสภาพเป็นอย่างไร นั้น จากจั่วหัวหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ว่า €< ปีหมาเจ้าปัญหา บ้านเมืองมีแต่เรื่อง จับตาดวงเมืองปีจอยังแรง โหรทักการเมืองร้อนระอุถึงขั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อาจมีผู้นำคนใหม่ ชื่อขึ้นต้นด้วย ส.เสือ เตือนเตรียมรับมือเศรษฐกิจตกสะเก็ด รัฐบาลเงินหดหาย ต้องกู้ยืมมาโปะหนี้ ประชาชีหน้าซีดแบกความเศร้า ตกอยู่ในอารมณ์ตึงเครียด พร้อมจะก่อหวอดได้ทุกเมื่อ จึงขอให้ระวังปี €<สุนัขจนตรอก€= ที่จะมาถึงนี้กันให้ดี ผลของคำพยากรณ์นั้นปรากฏว่า คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีลดลง มีการชุมนุมและเดินขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรีอย่างรุนแรง นำมาซึ่งการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ส่งผลมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ส.เสือ €<สุรยุทธ์ จุลานนท์€= ตามคำพยากรณ์ และมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะลงประชามติ 19 สิงหาคม 2550(ดูรายละเอียด บางกอกทูเดย์ 12 ธันวาคม 2548,THE ICON มกราคม 2550 สัญญา คุณากร, ภิญโญ พงศ์เจริญ เป็นต้น)

 (12) คำสัมภาษณ์ การพยากรณ์ล่วงหน้าหลายวันเกี่ยวกับคดียุบพรรค โดยพยากรณ์ว่า พรรคไทยรักไทยจะมีปัญหาถูกยุบพรรค ส่วนพรรคประชาธิปัตย์พรรคสัญลักษณ์พระแม่ธรณีบีบมวยผม จะรอดพ้นจากการถูกยุบพรรค โดยมีการแพร่ภาพข่าวบทสัมภาษณ์การพยากรณ์ทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง Nation Chanel เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. เศษ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ผลปรากฏว่าเมื่อมีการอ่านคำพิพากษาในตอนบ่ายวันเดียวกันผลของคำพิพากษาปรากฏว่า พรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค ส่วนพรรคประชาธิปัตย์รอดพ้นจากการถูกยุบพรรคตามคำพยากรณ์ คำวินิจฉัยจะคล้ายคลึงกัน (ดูรายละเอียดจากเทปคำพยากรณ์คดียุบพรรค แพร่ภาพข่าวทางโทรทัศน์ Nationchannel เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. เศษ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550)
 (13) จากคำพยากรณ์ว่าจะเกิดอัคคีภัย วาตภัยและเครื่องบินตกในหลายช่วงเวลา และต่อมาเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์ ทำให้ตะลึงคำทำนายกันทั่วหน้า จากคำพยากรณ์ในรายการ THE ICON เมื่อ 22 ธันวาคม 2549 โดย สัญญา คุณากรและภิญโญ พงศ์เจริญ, สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ได้ลงพิมพ์คำพยากรณ์ เมื่อต้นปี 2550 และคำพยากรณ์เรื่องโหราศาสตร์กับการเมืองและเศรษฐกิจไทย 2550 ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้จัดขึ้นที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์เมื่อ 25 มกราคม 2550 นายภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ พยากรณ์ว่า จะมีอัคคีภัยและวาตภัยในหลายช่างเวลา ให้ระวังระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน ว่าจะเกิดอุบัติภัยจากอัคคีภัยและวาตภัยครั้งใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากมาย ระยะเวลาที่ควรระมัดระวังที่สุด คือ วันที่ 15-17 กันยายน 2550 ซึ่งปรากฏว่าได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่โรงแรมแมนดารินและได้มีเหตุการณ์เครื่องบินวันทูโกไถลจากรันเวย์เนื่องจากโดนพายุแล้วพุ่งชนภูเขาทำให้เกิดอัคคีภัยผู้โดยสารเสียชีวิต 89 คน และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน เมื่อ 16 กันยายน 2550 รายละเอียดดู THE ICON เมื่อ 22 ธันวาคม 2549 โดย สัญญา คุณากรและภิญโญ พงศ์เจริญ, รายการตาสว่างทาง MODERN 9 เมื่อ 19 กันยายน 2550 โดย สัญญา คุณากรและภิญโญ พงศ์เจริญ, ไทยรัฐ 18,19 กันยายน 2550,ไทยโพสต์ 17 กันยายน 2550, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์ 26 มกราคม 2550 เป็นต้น

 (14) จากบทพยากรณ์เรื่อง "มองอนาคตแล้วหาทางออก สำหรับปี 2550 อดีตนายกรัฐมาตรีจะกลับประเทศเมื่อไร" ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาถึงปีเศษ กล่าวคือ คปค. ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เดินทางไปประชุมสหประชาชาติ ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ และต้องรอนแรมอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และ โฉบๆ ไปๆ มาๆ แถวๆสิงคโปร์ สิ่งที่น่าพิจารณาคือ อดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับประเทศไทยได้หรือไม่ และจะกลับเมื่อไร เมื่อปลายปี 2549 จึงได้มีคำพยากรณ์เรื่อง "มองอนาคตแล้วหาทางออก สำหรับปี 2550 อดีตนายกรัฐมาตรีจะกลับประเทศเมื่อไร" ออกเผยแพร่ในวันเสวนาดวงเมือง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้จัด ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (25-1-2550) และงานประชุมใหญ่สามาญประจำปี 2550 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ (28-1-2550) และได้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ EXCITE ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 3-4, 10-11 มีนาคม 2550 ว่า
".......... อดีตนายกรัฐมนตรีมีช่องทางที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ได้เมื่อดาวพฤหัสบดี(5) โคจรอยู่ในราศีธนู ภพพันธุ(บ้านเรื่อน ที่อยู่อาศัย ที่เกิด บ้านเกิด) โดยให้ดาวอาทิตย์(1) โคจรในราศีกุมภ์ เล็งเจ้าเรือนพันธุของราศีเกิด ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551
อีกระยะหนึ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรี มีช่องทางที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ เมื่อดาวพฤหัสบดี(5) โคจรอยู่ในราศีธนู ภพพันธุ(บ้านเรื่อน ที่อยู่อาศัย ที่เกิด บ้านเกิด) โดยให้ดาวอาทิตย์(1) โคจรในราศีมีน ภพศุภของราศีเกิด ซึ่งมีดาวพฤหัสบดี(5) เป็นเจ้าเรือนและเล็งลัคนากำเนิด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2551 แต่จะกลับมาในลักษณะใด อย่างไร และส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรบ้างนั้น ให้ไปถามนางสงกรานต์ดูเอาเอง (รายละเอียด ดูบทพยากรณ์ และหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว)

นักโหราศาสตร์ในดวงใจ :พราหมณ์โกณฑัญญะ
 
อนาคต
-สังคายนาวิชาโหราศาสตร์
-วางรากฐานโหราศาสตร์ให้มั่นคงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    หน้าหลัก
Home
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลขศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ไพ่โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ดวงจีน-ฮวงจุ้ย-โหงวเฮ้ง
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   หัตถศาสตร์ (ลายมือ)
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   พิธีกรรม-ให้ฤกษ์
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ค้นหาจากสถานที่เรียน
   
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องแอร์ สนง ทนาย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสมุด 2
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสนง.สมาคม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โรงอาหาร ร.ร.
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องประชุม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องลูกเสือชั้น 2
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถว 1
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถวชั้น 2
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องเรียนชั้น 3 ร.ร.
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ค้นหาจากชื่ออาจารย์ผู้สอน
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ค้นหาจากชื่อหลักสูตร
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    คำพยากรณ์ชาวราศีต่าง ๆ 2553
โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง 2553
โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ทำนายรัก จากไพ่ยิบซี
โดย อ.กามล  แสงวงศ์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กิ๊กบนลายมือ
โดย อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก 
โดย อ.ชุติเดช  พรชุมสถิต(อ.เตอร์)
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ประวัติความเป็นมา
History
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สถานที่ตั้ง
Location
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ติดต่อสมาคมฯ
Contact
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เปิดที่ทำการสมาคม 
โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   งานพุทธาภิเษกพระอัญญาโกณฑัญญะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเรียนฟรี 
หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
จัดงานพยากรณ์การกุศล
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ผังองค์กร
Organization Plan
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รายชื่อคณาจารย์
Personnal
    
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จรัส  เอี่ยมประมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมพงษ์  ปิยะลาภา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เหลียง เจริญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.พรสุข เพ็งมณี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สุธี ทรัพย์ประสิทธิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.ณัชชา ปราณีรัตนา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จิภัสสร สวัสดิ์สาลี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นิภา วิชัยลักษณ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.สุพิชชา พืชนุกูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.แพรวพรรณ เลขานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐชานันท์ มากมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.โกวิท รอดเรือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นงลักษณ์ ศุภผล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.อนงค์นารถ คูดิษฐาเลิศ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปารณีย์ งามเสงี่ยม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิชัย นพประพันธ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธนภณ ทองแฉ่ง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชนัน อุกฤษโชค
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กามล แสงวงศ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สรกฤต สหธนกฤตนนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธารีพันธ์(ปีเตอร์) ทีปะศิริ
  อ.ปิยวุฒิ เสนาะวาที
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมศักดิ์ สรสินธุ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นริศรา เลิศเมือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธัญมน สุริยาศักดิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เพ็ชรา ริดส่าน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ศิรภัสสรณ์ ดีชัยยะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปาลบุญญา ชวลิตานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรประภา พันธ์บูรณะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิชญา แสงไชย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชุติเดช พรชุมสถิต
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณันกมนต์ บุญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิมพ์นิศา ฉัตรเอกเจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ตรีรนัยน์ พิพัฒน์สกุล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เอื้ออุษา จารุรังสรรค์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.นงค์รัชต์ ชยชนกกร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐดล เลิศวรรณพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณนัทธิ์ วรรณกิจ(มายิก)
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณีรนุช ฟักประไพ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์

     
     
     
     
     
 
 

login