สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2516 โดยมีคณะบุคคลคณะหนึ่ง อาทิเช่นอาจารย์พันโทวิจอม ปรีดานุชาต, อาจารย์บุญเรือน วรรณวิจิตร, พ.อ.พิเศษนายแพทย์ ช่วย ทองใบ, อาจารย์เทอม เสตะกสิกร, อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว, อาจารย์สมพงษ์ วิจิตรบรรณการ, อาจารย์อารมณ์ ชื่นเชาว์ไว, อ.ส.สัจจญาณ (สมสักก์ พิมพ์สุรินทร์) 

ในระยะเริ่มแรกได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมโหราศาสตร์นานาชาติขึ้น โดยมีสำนักงานอยู่ ณ โรงเรียนปุณยะรัตเวช วัดบุรณะศิริมาตยาราม เลขที่ 5 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวราพร (เปลี่ยน ปุณโณ) และพระอุดมศีลคุณ (เสริม สุวฑฺฒโน) ซึ่งชมรมโหราศาสตร์นานาชาติได้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกของชมรมเป็นจำนวนมาก กิจการของชมรมเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

ต่อมาคณะผู้เริ่มการก่อตั้งชมรมจำนวน 51 คน ได้เริ่มการก่อตั้งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติขึ้น โดยได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมต่อกรมการศาสนา โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการศาสนาให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสมาคมได้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 และผู้บังคับการตำรวจสันติบาลได้อนุญาตให้จดทะเบียนตั้งสมาคมได้ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2517 มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ที่โรงเรียนปุณยะรัตเวช วัดบุรณะศิริมาตยาราม เลขที่ 5 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. วางรากฐานโหราศาสตร์ให้มั่นคงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เผยแพร่วิชาโหราศาสตร์ และหรือศาสตร์ที่ละม้ายคล้ายกันให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป “โดยยึดสามัคคีธรรมเป็นมูลฐาน”
3. ผดุงและส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอันดี และการสังคมศึกษาค้นคว้าพัฒนาโหราศาสตร์ พร้อมกับศาสตร์ที่ละม้ายคล้ายกันกับโหราศาสตร์ทุกๆ “แขนงนิยม”
4. เปิดและส่งเสริมสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับสมาคมโหรนานาชาติ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและนายกสมาคมมาทั้งสิ้น 8 สมัย ดังนี้ 
1. พ.อ.พิเศษนายแพทย์ ช่วย ทองใบ
2. นายเทอม เสตะกสิกร
3. นาวาตรีคงศักดิ์ บัวพิณ
4. นายสมพงษ์ วิจิตรบรรณการ
5. พันโทวิจอม ปรีดานุชาต
6. นางบุณเรือน วรรณวิจิตร
7. พันโทสุชาติ ศุภประเสริฐ
8. นายภิญโญ พงศ์เจริญ 

ต่อมาภายหลัง ในปีพ.ศ. 2524 นายภิญโญ พงศ์เจริญ เลขาธิการสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่า วัดบุรณะศิริมาตยาราม มีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนของสมาชิกและผู้สนใจที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจากพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญวาส) (เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร)ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในขณะนั้น 
  นายภิญโญ พงศ์เจริญ
และได้รับความอนถเคราะห์จากเจ้าอาวาสพระเดชพระคุณพระราชปัญญารังสี (เอี่ยม ธมฺมภาโร) และ พระเดชพระคุณพระราชเมธี (วัฒนา เขมโก) ตามลำดับ ดังนั้นทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจึงได้แจ้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสมาคมแห่งใหม่เป็น วัดราชนัดดารามวรวิหาร เลขที่ 2 ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ปัจจุบันสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มาเป็นเวลา 38 ปี 

โดยในปัจจุบันมีนายภิญโญ พงศ์เจริญ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจำนวน 35 คน จนถึงณปัจจุบันมี 
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ เป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่วัดราชนัดดารามวรวิหารจากเจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้ 

1.พระ ราชปัญญา โสภณ
2.พระ ราชปัญญา รังสี
3.พระ ราชเมธี
 
 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    หน้าหลัก
Home
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลขศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ไพ่โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ดวงจีน-ฮวงจุ้ย-โหงวเฮ้ง
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   หัตถศาสตร์ (ลายมือ)
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   พิธีกรรม-ให้ฤกษ์
     
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ค้นหาจากสถานที่เรียน 
   
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสนง.สมาคม update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โรงอาหาร ร.ร. update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องลูกเสือชั้น 2 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถว 1 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถวชั้น 2 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องเรียนชั้น 3 ร.ร. update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย (วัดโสมฯ) update!!
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ทำนายรัก จากไพ่ยิบซี
โดย อ.กามล  แสงวงศ์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กิ๊กบนลายมือ
โดย อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก 
โดย อ.ชุติเดช  พรชุมสถิต(อ.เตอร์)
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ประวัติความเป็นมา
History
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สถานที่ตั้ง
Location
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ติดต่อสมาคมฯ
Contact
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เปิดที่ทำการสมาคม 
โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   งานพุทธาภิเษกพระอัญญาโกณฑัญญะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเรียนฟรี 
หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
จัดงานพยากรณ์การกุศล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ขอเชิญร่วมพิธีบูชานพเคราะห์ 
และไหว้ครูโหราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์สู่ประชาชน 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูโหราศาสตร์ ประจำปี๒๕๕๓ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รูปงานพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กำหนดการจัดกิจกรรมโหราศาสตร์นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กำหนดการมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2555 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ขอเชิญร่วมพิธีบูชานพเคราะห์และไหว้ครูโหราศาสตร์ 2556  สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ผังองค์กร
Organization Plan
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รายชื่อคณาจารย์
Personnal
    
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จรัส  เอี่ยมประมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมพงษ์  ปิยะลาภา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เหลียง เจริญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.พรสุข เพ็งมณี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สุธี ทรัพย์ประสิทธิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.ณัชชา ปราณีรัตนา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จิภัสสร สวัสดิ์สาลี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นิภา วิชัยลักษณ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.สุพิชชา พืชนุกูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.แพรวพรรณ เลขานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐชานันท์ มากมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชุติเดช พรชุมสถิต
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นงลักษณ์ ศุภผล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.อนงค์นารถ คูดิษฐาเลิศ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปารณีย์ งามเสงี่ยม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิชัย นพประพันธ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธนภณ ทองแฉ่ง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชนัน อุกฤษโชค
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กามล แสงวงศ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สรกฤต สหธนกฤตนนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธารีพันธ์(ปีเตอร์) ทีปะศิริ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปิยวุฒิ เสนาะวาที
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมศักดิ์ สรสินธุ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นริศรา เลิศเมือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธัญมน สุริยาศักดิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เพ็ชรา ริดส่าน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ศิรภัสสรณ์ ดีชัยยะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปาลบุญญา ชวลิตานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรประภา พันธ์บูรณะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิชญา แสงไชย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐดล เลิศวรรณพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณันกมนต์ บุญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิมพ์นิศา ฉัตรเอกเจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ตรีรนัยน์ พิพัฒน์สกุล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เอื้ออุษา จารุรังสรรค์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.นงค์รัชต์ ชยชนกกร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชนกภพกมลพร โพธิ์ศรี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ฐิติพร กุลแก้ว
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณีรนุช ฟักประไพ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์
   
   

     
     
     
     
     
 
 

login